Európai okosfalvak - konzultáció a magyar vidék érdekében

Tájékoztató az adatkezelési gyakorlatról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről

1. Az adatkezelő neve: Szanyi Tibor, EP-képviselő és Mudri György, szakmai főtanácsadó, akkreditált parlamenti asszisztens

2. Az adatkezelő címe: 60, Rue Wiertz, 1047 Brüsszel, Belgium

3. Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A kérdőív készítői és feldolgozói tiszteletben tartják a kérdőívet kitöltők személyes adatok védelméhez fűződő jogait és eleget tesznek az alább felsorolt törvényekben foglalt feltételeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak:

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A kérdőív készítői tájékoztatják a kérdőív kitöltőit, hogy a kérdőíven személyes adatokat nem kérnek be és személyes adatot semmilyen formában nem kezelnek.

5. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az adatkezelés célja a 2.000 fő alatti magyarországi települések vezetői álláspontjának anonimizált módon történő megismerése az önkormányzatiság fenntartásának szükségességéről, az önkormányzatiság egyes további kérdéseiről, valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság által indított és támogatott “Okos falu” kezdeményezésről, mindemellett annak továbbfejlesztési, alkalmazási lehetőségeiről. Az adatkezelés célja emellett a válaszok kapcsolódó kutatási anyagokban történő anonimizált formátumú esetleges felhasználása (bemutatása).

A kérdőív elkészítése, feldolgozása során személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

A kérdőív készítőinek adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság;

• Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

• Honlap: www.naih.hu.

6. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu